Spørsmål og svar om skrantesjuke (CWD) og jakt

På denne siden kan du som jeger finne informasjon om CWD og jakt, samt lenker til andre nettsteder om sykdom og mattrygghet

Kontakt

Siden oppdateres løpende når ny informasjon foreligger.

1. Hva er CWD?

Chronic wasting disease (CWD) er en smittsom sykdom som kan ramme hjortedyr som elg, hjort, rådyr og rein. Sykdommen er dødelig. Symptomer er blant annet avmagring og unormal oppførsel.

2. Hvordan smitter CWD?

Smitteoverføringen mellom hjortedyr kan skje gjennom direkte kontakt, eller gjennom miljøet, for eksempel via spytt og urin.

3. Er det trygt å spise kjøtt fra elg, hjort, rein og rådyr?

Du vil finne informasjon om dette på Mattilsynet sin hjemmeside

4. Finner vi CWD på hjortevilt i Norge?

Sykdommen CWD er funnet på tre villrein fra Nordfjella villreinområde i Sogn og Fjordane, og to elger fra Selbu kommune i Sør-Trøndelag. Begge fikk påvist sykdommen våren 2016. Det er ingen andre kjente tilfeller av CWD i Europa.

5. Kan jeg jakte i et område med CWD?

Jakt foregår som vanlig, også i områder som har fått eller får påvist CWD.

6. Bør jeg ta forhåndsregler ved slakting og oppbevaring av kjøtt?

Se løpende oppdatering på Mattilsynet.no 

7. Hva skjer om dyret jeg har felt får påvist CWD?

Dyr som får påvist CWD skal ikke belastes jaktkvota, de regnes som fallvilt. Valdet får da anledning til å felle et tilsvarende dyr innenfor jakttida det samme jaktåret. Du blir også kontaktet av Mattilsynet som informerer om håndtering for å redusere smittefaren til andre hjortedyr.

8. Hva gjør jeg om jeg ser et sykt dyr under jakt?

Enhver jeger som observerer et sykt dyr skal så snart som mulig melde fra om situasjonen. For elg, hjort og rådyr skal kommunen varsles, gjelder det villrein skal jeger melde fra til Statens naturoppsyn (SNO).

Ved tegn på CWD skal dyret felles i regi av kommunen. Gjelder det villrein felles dyret i regi av SNO. Det lokale Mattilsynet vil bistå med prøvetaking for alle arter når hodet fraktes til vei.

9. Hva gjør jeg om jeg ser et skadet dyr under jakt?

Jeger som på lovlig grunn og i lovlig jakttid treffer på hjortevilt som er såret eller skadet slik at det er påført store lidelser og ikke kan leve eller bli friskt, skal avlive dyret for å hindre unødige lidelser. Melding om avlivingen skal så snart som råd gis til kommune og valdansvarlig representant.

10. Hvilke regler gjelder ved viltkontrollsteder og viltbehandlingsanlegg

Ved kontroll av slakt på viltkontrollsteder, er det et krav at hodet alltid skal følge skrotten. For viltbehandlingsanlegg, se løpende oppdatering hos Mattilsynet.

Tjenester og verktøy

Tema

Kategori

Relaterte lenker