All kvotepliktig industri må søke Miljødirektoratet om tillatelser til kvotepliktige utslipp. Foto: iStockPhoto

Klimakvoter for industrien

Klimakvotesystemet omfatter både petroleumsvirksomhet og landbasert industri i Norge. Følgende bransjer må svare kvoter for sine kvotepliktige utslipp i Norge: treforedling, fjernvarme, gasskraftverk, gassterminaler, offshorefelt, raffinerier, mineralsk produksjon, stålproduksjon og noe annen industri. Nye bransjer fra 2013 er produksjon av aluminium og ferrolegering, samt kjemisk industri. Det er primært utslippene av karbondioksid (CO2) som reguleres gjennom klimakvoter, samt utslipp av lystgass (N20) fra salpetersyreproduksjon. Fra og med 2013 inkluderes også klimagassen perfluorkarbon (PFK) fra produksjon av primæraluminium.

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har nå godkjent Miljødirektoratets tildeling av vederlagsfrie kvoter til kvotepliktige virksomheter for tredje kvoteperiode (2013 – 2020). På denne siden finner du oversikt over kvotetildeling per bedrift etter justering med korreksjonsfaktoren.

Tildelingen er basert på Miljødirektoratets vedtak om grunnlag for tildeling av vederlagsfrie kvoter og den årlige korreksjonsfaktoren fastsatt av EU-Kommisjonen.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker