For skole

Miljødirektoratet, i samarbeid med ulike aktører, har et bredt tilbud til skolen, tilpasset flere fag og trinn, fra grunnskole til universitet og høgskole.

Den naturlige skolesekken

Den naturlige skolesekken inviterer til arbeidsmåter der skoler tar i bruk sitt eget nærmiljø som læringsarena, med konkrete, lokale problemstillinger. Formålet er å styrke realfagene, bidra til å utvikle nysgjerrighet og kunnskap om natur og samfunn, bevissthet om bærekraftig utvikling og økt miljøengasjement hos elever og lærere i grunnopplæringen. Skolene kan søke om utviklingsmidler.

Gjennom Den naturlige skolesekken oppfordres skolene til å samarbeide med ulike eksterne aktører. 

Miljøambassadører

Våre unge miljøambassadører reiser rundt til skoler i hele landet og inspirerer elever i ungdomsskole og videregående skole med foredraget Generasjon Grønn. Miljøambassadørene er unge mennesker med stort samfunnsengasjement, fagkunnskap og interesse knyttet til temaet. I foredraget viser miljøambassadørene sammenhengene mellom klimaendringer, tap av naturmangfold og andre miljøutfordringer. Foredraget har også fokus på hvordan klima- og miljøutfordringene kan løses og hvordan de som er unge i dag kan bidra, uansett hvilken utdanningsvei de velger. De er en del av en generasjon - Generasjon Grønn - som har muligheten til å forme fremtidens lavutslippssamfunn. Foredraget tar utgangspunkt i læreplanen for ungdomsskolen / videregående trinn og tar opp både naturvitenskapelige og samfunnsfaglige problemstillinger.

Naturveiledning

Naturveiledning er formidling av kunnskap om naturen og dens sammenhenger, med formål å styrke innsikt, respekt og omsorg for natur- og kulturmiljøet. Naturveiledning foregår i hovedsak ute. Statens naturoppsyn (SNO) har ansatt 11 naturveiledere som blant annet samarbeider med skoler og utdanningsinstitusjoner. Aktuelle tema er verneområder, kulturlandskap, høyfjellsøkologi, villrein, rovdyr, våtmarker, botanikk, marinbiologi, laks og ferskvannsbiologi. SNO har oppsynspersonell over hele landet, som har veiledning og informasjon som sentrale arbeidsoppgaver. 

Norge har 15 nasjonalparksentre som formidler natur, friluftsliv og naturopplevelser. I tillegg er det 5 våtmarks- og 3 rovviltsentre. Sentrene har flere gode undervisningsopplegg til skoler.

Forum for friluftsliv i skolen informerer om ulike friluftsaktiviteter og gir tips til aktiviteter som skolene kan gjøre ute i naturen. 

Miljøjournalistene

Miljøjournalistene er et praktisk undervisningsopplegg for elever på ungdomstrinnet og videregående skole. Elevene lærer om klima og miljø  i sitt nærmiljø gjennom å skrive artikler eller lage filmer.

 

Oppslagsverk

Miljøstatus.no
Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Miljøstatus dekker mange miljøtemaer som klima, hav og vann, avfall, kulturminner og naturmangfold. Sammenhengen mellom naturens tilstand, miljøpåvirkninger, konsekvenser og tiltak er formidlet på en enkel og forståelig måte.

Kart
På Miljøstatus finner du også kart med mye spennende lokal miljøinformasjon, miljødata og filmer som kan brukes i undervisningen. Kartet på Miljøstatus kan hentes opp på både pc, nettbrett og på mobiltelefon.

Miljøgifter
Erdetfarlig er et oppslagsverk fra Miljødirektoratet i samarbeid med Miljømerking og Mattilsynet, om farlige stoffer i forbrukerprodukter.

Relaterte lenker