Finn tema

Miljødirektoratet arbeider med en lang rekke tema på miljøområdet, og her finner du en oversikt over alle temasidene på miljødirektoratet.no. Du kan også søke etter tema i søkefeltet.

Vannforvaltning

Miljødirektoratet koordinerer arbeidet med en helhetlig og økosystembasert forvaltning av vann. Vi arbeider for å sikre en vannkvalitet i ferskvann som opprettholder arter og... 15.05.13

Vannsøyleovervåking

For å se på effekter av utslippene for organismer som lever i vannet, overvåkes fisk og utplasserte blåskjell i bur i tilknytning til installasjonene. Dette gjøres årlig oftest ... 26.06.13

Vansjø og Jærvassdraget

H obøl-Vansjøvassdraget i Østfold og Akershus og Jærvassdraget i Rogaland er områder som over lengre tid har hatt problemer med vannkvaliteten. Hovedårsakene er tilsig av... 17.01.06

Vaskemidler

Vaskemidler og rengjøringsmidler er en produktgruppe som består av mange ulike kjemiske...

Verdi for naturmangfold, friluftsliv, landskapsopplevelse og klimatilpasning

Større, sammenhengende naturområder er viktige som leveområder for arter som enten bruker store arealer i sin livssyklus, eller som lett blir forstyrret av støy og menneskelig... 02.07.15

Verdiskaping og naturbasert reiseliv

Naturen og kulturlandskapet er Norges viktigste reisemål. Miljødirektoratets arbeid med... 27.11.09

Vern og beskyttelse av marine områder

Alger, sjøgress og dyr som lever i tilknytning til havbunnen er utsatt for betydelig... 20.05.15

Verneområder

Nasjonalparker og andre naturvernområder skal sikre sårbare og truede naturtyper, og ... 20.10.09

Villaksportalen: Laks, sjøørret og sjørøye

Miljødirektoratet er det sentrale, utøvende og rådgivende organet i forvaltningen av lak... 22.09.11

Viltlova

Formålet med viltlova er at viltet og leveområdet til viltet skal forvaltast i samsvar m... 26.11.09

Vindkraft

Som eit ledd i satsinga på fornybar energi er det eit politisk mål å byggje ut... 17.02.10

Våtorganisk avfall

Våtorganisk avfall omfattar blant anna avfall frå fisk- og kjøtindustri, næringsmiddelin... 23.05.13

Økosystemtjenester

Økosystemtjenester er goder og tjenester som vi får fra naturen. Å anslå økonomiske... 17.11.11

Økosystemtjenester

Økosystemtjenester er goder og tjenester som vi får fra naturen. Å anslå økonomiske... 22.06.13

Årsrapporter tilsyn

Etter at de årlige tilsynene til Miljødirekoratet og Fylkesmannen er gjennomført,... 05.09.13