Finn tema

Miljødirektoratet arbeider med en lang rekke tema på miljøområdet, og her finner du en oversikt over alle temasidene på miljødirektoratet.no. Du kan også søke etter tema i søkefeltet.

Samlet plan for Vestfold

073 Numedalslågen 02 Vierødfoss.pdf 073 Numedalslågen 03 Brufoss .pdf 073 Numedalslågen 50 Daleelva.pdf 03.01.14

Samlet plan for Østfold

004 Glomma og Lågen 11 Lekum VF.pdf 004 Glomma og Lågen 11 Lekum.pdf 03.01.14

Sammenhengende naturområder

Større, sammenhengende naturområder med urørt preg har en selvstendig miljøverdi, ved... 17.06.15

SEAPOP

SEAPOP kartlegger og overvåker sjøfugl i Norge for å fremskaffe og vedlikeholde... 27.02.12

Seismikk og anna marin støy

Marin seismikk går ut på å sende lydbølgjer frå overflata og ned i undergrunnen for... 15.05.09

Sikring og forvaltning av friluftslivsområder

Sikring av områder for friluftsliv innebærer at det offentlige skaffer seg råderett over... 03.02.10

Sjøfugl

Miljødirektoratet er forvaltningsmyndighet for sjøfugl gjennom naturmangfoldloven og... 27.11.09

Skog

Skogen i Norge er viktig i klimasammenheng ved at den årlig tar opp en CO 2 -mengde som... 27.08.15

Skrantesjuke (CWD) – innsamling under jakt

Det skal også i 2017 samles inn materiale for å øke kunnskapen om forekomsten av CWD i Norge. Over 11 000 dyr er allerede testet, og to elg og tre villrein er funnet positive fo... 29.06.16

Spillolje - meldingstjeneste for refusjonsanleggene

Vi bruker denne siden som en aktiv kommunikasjonskanal med refusjonsanleggene. Legger ut svar på spørsmål som er av felles interesse og kommentarer og avklaringer om vilkårene,... 14.06.13

Statens naturoppsyns rolle og myndighet som tilsynsetat

Statens naturoppsyn skal ivareta at bestemmelsene i naturoppsynsloven blir fulgt. 28.06.13

Strandsonen

Miljødirektoratet arbeider for å sikre folks tilgang til strandsonen fra land og fra sjø... 05.10.09

Struktur og innhold i forvaltningsplaner

En forvaltningsplan skal inneholde en beskrivelse av verneverdier, brukerinteresser og... 01.11.13

Støy

Målet til miljøvernstyresmaktene er at støyproblem skal førebyggjast og reduserast slik ... 12.12.05

Sukkertare

Sukkertare er en av Norges vanligste tarer og danner store undersjøiske skoger langs hel... 01.07.13

Sur nedbør

Sur nedbør skuldast utslepp av svovel- og nitrogensamanbindingar som fell ned anten med... 12.12.05

Tekstiler

Produkter som er av tekstil eller inneholder mye tekstil omfatter stoff, klær, sko,...

Tillatelse til forurensende virksomhet

Miljødirektoratet behandler søknader om tillatelse til virksomhet etter forurensningslov... 30.05.13

Tilskotsordningar

Miljøverndepartementet har ei rekkje tilskotsordningar for økonomisk støtte til kommunar... 12.10.10

Tilsyn

Miljødirektoratet og Fylkesmannen kontrollerer at virksomheter følger miljøregelverket.... 22.03.11

Tiltaksplan

Med utgangspunkt i forvaltningsplanen for et verneområde, kan det utarbeides en... 01.11.13

Tropiske treslag

Ved innførsel av CITES-listede treslag til Norge kreves det eksporttillatelse fra ansvarlig CITES-myndighet i eksportstaten (CITES liste I og II og for liste III dersom eksport... 05.01.17

Trua arter og naturtyper

Omtrent to tusen arter og 40 naturtyper i Norge er vurdert av Artsdatabanken som trua av... 22.10.09

Utarbeidelse av forvaltningsplan

Arbeidet med forvaltningsplaner krever involvering og god dialog med ulike brukergrupper... 01.11.13

Vann og vassdrag

Våre vann og vassdrag er av stor betydning for både planter, dyr og mennesker og omfatte... 17.01.06