Finn tema

Miljødirektoratet arbeider med en lang rekke tema på miljøområdet, og her finner du en oversikt over alle temasidene på miljødirektoratet.no. Du kan også søke etter tema i søkefeltet.

Ozonlaget og UV

Ozonlaget vernar alt liv mot skadeleg ultrafiolett stråling frå sola. Forandringar i... 12.12.05

PCB

P olyklorerte bifenyler (PCB) er meget helse- og miljøskadelige. Barn og unges biologi... 12.12.05

Persistente organiske miljøgifter (POP)

Persistente organiske miljøgifter (POP-er) er stoffer som har alvorlige helse- og... 13.06.16

PFOS, PFOA og andre perfluorerte forbindelser

Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS-er) har unike vann- og fettavvisende egenskaper... 12.12.05

Prioriterte arter og utvalgte naturtyper

Naturmangfoldloven åpner for å gi trua arter en særskilt sikring ved at de får status so... 12.04.10

Produkt

Målet til miljøvernstyresmaktene er at alle produkt vi omgir oss med i framtida, bør ver... 29.03.07

Produktforskriften

Produktforskriften er en samleforskrift som gjennomfører flere regelverk som hovedsakelig gjelder begrensninger av stoffer. Forskriften inneholder blant annet EU-regelverk om... 22.10.13

Produktregisteret

Produktregisteret er styresmaktene sitt register over farlege kjemikal i Noreg og blir... 22.03.11

Produktregisteret

Produktregisteret er myndighetenes register over farlige kjemikalier i Norge og driftes ... 22.03.11

Påvirkning i havet og langs kysten

Norge er omgitt av et levende hav og en rik kystlinje. Vi bruker havet og høster av...

Rapportering og verifikasjon av utslipp

Rapportering Virksomheter i kvotesystemet må hvert år, senest innen 31. mars, levere inn en rapport til Miljødirektoratet som dokumenterer utslippet det foregående året. Før 1.... 23.08.13

Referater fra EU-møter

Her finner du referater fra møter i EU som Miljødirektoratet deltar på. Referatene er lagt under de ulike temaer.

Refusjonsberettiget spillolje

Oljeholdig avfall er miljøfarlig, og selv små mengder olje kan ødelegge store mengder... 07.01.13

Rovvilt

Stortinget har bestemt at vi skal ha bestander av rovviltartene gaupe, jerv, ulv,... 01.06.13

Samarbeid med utvalgte land i sør

Klima- og miljødepartementet har inngått egne samarbeidsavtaler på miljøområdet med Kina... 07.06.13

Samarbeidsrådet for anadrom laksefisk

Samarbeidsrådet for anadrom laksefisk ble opprettet i 2009 og skal gi råd til den statlige villaksforvaltningen om hvordan fiskeressursene kan forvaltes, bevares, utvikles og... 29.01.14

Samlet plan for Nordland

619 Øyrelva 01 Nye Langfjord 02 Svartvatn.pdf 621 Lomsdalsvassdraget 01 Lomsdal (I, II & III).pdf 625 Sæterelva 01 Visten I 02 Visten III 03 Visten II.pdf 628 Grytåga 02... 19.12.13

Samlet plan for Nord-Trøndelag

594 Kongsmoelva 01 Skogafossen.pdf 595 Østerelva 01 Nonsvatn.pdf 606 Saglielva 01 Svaberg.pdf 504 Stjørdalselv 27 Meråker 28 Tevla.pdf 504 Stjørdalselv, Leksa 01 Røsfossen 02... 02.01.14

Samlet plan for Oppland

005 Glomma og Lågen 16 Losna 16 Øyer 21 Moksa (Tromsa-Moksa - vassdragene).pdf 005 Glomma og Lågen 17 Hovdefossen.pdf 005 Glomma og Lågen 31 Ula.pdf 005 Glomma og Lågen 32... 02.01.14

Samlet plan for Rogaland

134 Sokndalselva 02 Lindland (Sokndalsvassdraget).pdf 134 Sokndalselva 02 Lindland, Soknedalsvassdraget VF.pdf 136 Hellelandselva 02 Helleland 03 Botneåna (Botnåni) 05 Melkefoss... 02.01.14

Samlet plan for Sogn og Fjordane

254 Vossovassdraget 292 Flåmvassdraget Alt. I, II, III, IV & V (Flåm, Raundalen, Aurland).pdf 266 Indre Oppedalsvassdraget 06 Storelva (Overføring til Årnestølvatnet).pdf 268... 02.01.14

Samlet plan for Sør-Trøndelag

004 Glomma og Lågen 67 Hitterelva (Kuråsfossen, Tolga).pdf 449 Driva 22 Storfallet.pdf 462 Staursetbekken 01 Staurset.pdf 463 Fjelna 01 Haukvik 02 Vinjerøa.pdf 475 Søa 01... 02.01.14

Samlet plan for Telemark

078 Skiensvassdraget 39 Kvitå 45 Hjartdøla 48 Bærtjønn 49 Kovstul, Fåne, Mæl II, Digerå pumpe.pdf 078 Skiensvassdraget 40 Fosse 41 Omnesfossen 43 Hanfoss (Tinnelvoverføringen).p... 02.01.14

Samlet plan for Troms

791 Målselvvassdraget 01 Andsvatn (Reisvatn).pdf 791 Målselvvassdraget 01 Andsvatn VF.pdf 791 Målselvvassdraget 09 Setermoen.pdf 791 Målselvvassdraget 21 Høgda.pdf 793 Lakselva ... 03.01.14

Samlet plan for Vest-Agder

119 Mandalselva 01 Nødingfoss 02 Haugsfoss.pdf 119 Mandalselva 03 Øyslebø.pdf 119 Mandalselva 06 Kosåna.pdf 119 Mandalselva 11 Hesja.pdf 119 Mandalselva 31 Skjerka 32 Kvernevatn... 03.01.14