Finn tema

Miljødirektoratet arbeider med en lang rekke tema på miljøområdet, og her finner du en oversikt over alle temasidene på miljødirektoratet.no. Du kan også søke etter tema i søkefeltet.

Mjøsa

F unn av høye verdier av miljøgiften bromerte flammehemmere i fisk fra Mjøsa våren 2003, satte fokus på miljøsituasjonen i Mjøsa. Mjøsa er belastet med forurensning av andre... 16.02.06

Mo i Rana

M o i Rana i Nordland har i lengre tid vært plaget av svevestøv og høye utslipp av tungmetaller fra industrien. Vi overvåker situasjonen og vurderer fortløpende tiltak for å... 16.05.07

Motorferdselloven

Uberørt natur og stillhet er særegent ved norsk natur. For å bevare naturen fri for... 04.12.09

Mudring og dumping

Mudring betyr å fjerne sand, slam eller sedimenter fra havbunnen. Det gjøres blant annet... 19.06.13

Mål og rammer for forvaltningsplanarbeidet

Forvaltningsplanen skal være et verktøy for forvaltning av verneområdet innenfor rammen ... 01.11.13

Nanomaterialer

Nanomaterialer er kjemiske stoffer eller materialer som fremstilles og anvendes i strukturer som måler mellom 1 og 100 nm. Vi har ofte mindre informasjon om helse- og miljørisik... 24.11.16

Naturarven som verdiskaper

Naturarven som verdiskaper skal vise hvordan vi kan utvikle naturopplevelser i samspill mellom  næringsaktører innen reiseliv, lokalsamfunn, forvaltningsmyndigheter og... 22.02.11

Naturindeks

Naturindeks for Norge gir en oversikt over status og utvikling for det biologiske... 30.06.10

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven er den mest sentrale loven innen naturforvaltning. Loven regulerer... 07.02.12

Naturpanelet

Naturpanelet skal styrke samspillet mellom forskning og forvaltning og bidra til å hindr... 04.05.12

Nitrogenoksid (NOx)

Nitrogenoksid (NOx) er en fellesbetegnelse for nitrogenoksidene NO og NO2. Nitrogenforbi... 13.12.07

Nordområdene

Miljøvernsamarbeid i nordområdene er svært viktig for Norge. Målet er å skape bærekrafti... 01.06.13

Norges nasjonalparker

I Norges nasjonalparker er det naturens lover som gjelder. Vi oppretter nasjonalparker f... 05.10.09

Norske forskere i IPCC-arbeidsgrupper

18 forskere og eksperter fra Norge er valgt som medlemmer av forfatterteamene for FNs... 28.06.13

Null miljøfarlege utslipp

Målet om null miljøfarlege utslepp til sjø frå olje- og gassektoren blei fyrst lansert i... 12.12.05

Nærmiljøsatsing

I nærmiljøsatsingen har vi fokus på bynært friluftsliv. Målet med satsingen er at alle i... 29.09.11

Offshorekjemikalier

Bruk og utslipp av offshorekjemikalier reguleres gjennom HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten og gjennom Miljødirektoratets tillatelser til virksomhet etter forurensnings... 21.04.16

Ofte stilte spørsmål om allemannsretten

Alle har lov til å ferdes i og bruke i utmarka. Her får du svar på hvilke betemmelser som gjelder. 12.07.16

Olje for utvikling

Gjennom programmet Olje for utvikling (Ofu) tilbyr norske myndigheter overføring av... 01.06.13

Olje og gass

Målet til miljøvernstyresmaktene er at det skal sikrast ein vasskvalitet i marine område... 12.12.05

Oljedamp (VOC)

Flyktige organiske forbindelser, eller volatile organic compounds (VOC), er en... 12.12.05

Om utvalgte naturtyper

Naturmangfoldloven gir hjemmel for å vedta utvalgte naturtyper, og det er Kongen i... 12.04.10

Opprettelse av verneområder

Verneområder vedtas av Kongen i statsråd, ofte som del av en større verneplan.... 01.11.13

Opprettelse og forvaltning av verneområder

Områdevern bidrar til å ta vare på arter, naturtyper og økosystemer og er derfor et vikt... 01.11.13

Overvåking av kvotepliktige utslipp

Tredje kvoteperiode startet 1. januar 2013. Da trådte nye regler for overvåking, rapportering og verifisering av kvotepliktige utslipp i kraft i EUs kvotesystem. I forordning om... 23.08.13