Finn tema

Miljødirektoratet arbeider med en lang rekke tema på miljøområdet, og her finner du en oversikt over alle temasidene på miljødirektoratet.no. Du kan også søke etter tema i søkefeltet.

Kommuner og fylkeskommuner

Her har vi samlet informasjon til hjelp for saksbehandlere i fylkeskommuner og kommunene... 08.06.12

Kortlevde klimadrivere

Kortlevde klimadrivere er gasser og partikler som bidrar til oppvarming og som har en... 05.12.13

Kulturlandskap

Kulturlandskapet er alt landskap påvirket av mennesker. Naturtyper eller gamle... 21.10.09

Kvikksølv

Kvikksølvforureining i Noreg skuldast både nasjonale utslepp og langtransportert... 12.12.05

Kvotepris for beregning av årlig CO2-kompensasjon

Kvoteprisen som vil bli lagt til grunn for beregning av CO2-kompensasjon for støtteåret 2016, som utbetales etterskuddsvis i 2017, er 70,02 kroner per tonn CO2. Årlig... 15.01.14

Landskap

Norge ligger i utkanten av det eurasiske kontinentet, og kombinasjonen av topografi,... 24.02.10

Langtransportert luftforurensning

Langtransportert luftforurensning er forurensning som skyldes utslipp fra andre land som... 12.12.05

Leker og småbarnsprodukter

Barn er mer følsomme for kjemikalier og utsettes for kjemikalier på en annen måte enn...

Lokal luftforurensning

Norge har satt nasjonale mål om å redusere lokale luftforurensning slik at helsa vår ikk... 12.12.05

Luft

Miljøvernmyndighetene har et mål om at lokal luftforurensning skal reduseres, slik at... 12.12.05

Marin forvaltning

Norge har råderett over havområder som er mer enn seks ganger så stort som landarealet.... 26.02.15

Marin verneplan

Det er et nasjonalt mål å bevare et representativt utvalg av norsk natur for kommende... 24.06.13

Marint biologisk mangfold

Marint biologisk mangfold, eller marin biodiversitet, er et begrep som beskriver... 20.05.15

Marint søppel

Plastposer, tapte fiskeredskaper og annet søppel skader og tar livet av store mengder dy... 22.06.13

Marint vern

Det er et nasjonalt mål å bevare et representativt utvalg av norsk natur for kommende... 20.01.10

Mat og matprodukter

Hvis du ønsker å importere eller eksportere mat eller matprodukter, så må du ha kjennskap til om dette krever en CITES-tillatelse. Her finner du en oversikt over hvilke produkte... 31.01.14

Materialgjenvinning

Å materialgjenvinne blant annet plast- og metallavfall, reduserer klimagassutslipp,... 23.05.13

Mennesket og naturarven

Gjennom prosjektet Mennesket og naturarven skal Miljødirektoratet samle inn og... 29.05.13

Miljø og utvikling

Norge skal være en pådriver for et ambisiøst og forpliktende internasjonalt samarbeid på... 01.06.13

Miljøgifter

Miljøgifter er kjemikaliar som er giftige, tungt nedbrytbare og blir konsentrert oppover... 18.01.06

Miljøledelsessystemet EMAS

EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) er et komplett miljøledelsessystem som tar utgangspunkt i ISO 14001-standarden. Miljødirektoratets rolle er å være norsk... 27.06.13

Miljøovervåking

Overvåking av miljøtilstanden gir myndighetene kompetanse til å sette i gang tiltak for ... 12.12.05

Miljøovervåking på norsk sokkel

Operatørselskapene er pålagt å overvåke vannmassene og sjøbunnen, både sedimenter, bløt - og hardbunnsfauna, slik at vi kan kartlegge forurensning fra olje- og gassvirksomheten.... 26.06.13

Miljørisiko

Med olje- og gassutvinning samt skipstrafikk vil det alltid være knyttet en miljørisiko,... 17.02.10