Finn tema

Miljødirektoratet arbeider med en lang rekke tema på miljøområdet, og her finner du en oversikt over alle temasidene på miljødirektoratet.no. Du kan også søke etter tema i søkefeltet.

Forureina grunn

Fleire stader i Noreg har forhøgde konsentrasjonar av miljøgifter i jorda, ofte på grunn... 08.12.05

Forurenset sjøbunn

Massene på sjøbunnen i mange norske havne- og fjordområder er sterkt forurenset av...

Forvaltning av verneområder

Forvaltning av verneområder omfatter saksbehandling etter verneforskrifter, forvaltnings... 01.11.13

Forvaltningsplan

Forvaltningsplaner for verneområder skal være et praktisk hjelpemiddel til å oppretthold... 01.11.13

Forvaltningsplaner for norske havområder

I løpet av de ti siste årene, har Norge etablert forvaltningsplaner for Barentshavet og...

Fremmede arter

På verdensbasis regnes skadelige fremmede arter som en av de største truslene mot... 27.11.09

Friluftsliv

Alle skal ha mulighet til å oppleve natur i Norge. Landet vårt byr på rike muligheter fo... 30.09.09

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 er over for denne gang. Markeringen fokuserte på friluftsliv i... 31.03.14

Friluftslivsaktiviteter

Miljødirektoratet har et utstrakt samarbeid med en rekke frivillige organisasjoner,... 13.01.10

Friluftslivsområder

Kommunene ivaretar områder for friluftsliv i sin arealplanlegging. De søker i enkelte... 05.02.10

Fritidsfiske

Reglene for fiske i saltvann og ferskvann er forskjellige, og her finner du mer... 27.11.09

Ftalater

Stoffgruppa ftalat består av mange forskjellige stoff. Somme ftalat er klassifiserte som... 12.12.05

Fylkesvise prosjektomtaler

Finnmark.pdf Hordaland.pdf Møre og Romsdal.pdf Nordland.pdf Nord-Trøndelag.pdf Rogaland.pdf Sogn og Fjordane.pdf 03.01.14

Genmodifiserte organismer

Genmodifiserte organismer (GMO) er planter, dyr og mikroorganismer hvor den genetiske... 02.10.14

Genteknologiloven

Genmodifiserte organismer (GMO) er planter, dyr og mikroorganismer hvor den genetiske... 27.11.09

Gjenvinning

Når avfall blir gjenvunne, blir ressursane i avfallet utnytta, anten gjennom... 23.05.13

Globale og regionale kjemikalie- og avfallsavtaler

Mange kjemikalier transporteres over landegrensene og forpliktende, internasjonale avtal... 28.05.13

Grunnlagsundersøkelser

Grunnlagsundersøkelser skal gjennomføres før leteboring i nye områder og før produksjonsboring. Undersøkelsene er en del av bunnhabitatovervåkingen og består i å ta prøver av... 26.06.13

Gruver og bergverk

Gruveindustrien utvinner og bearbeider mineraler og bergarter som er viktige for... 20.08.12

Handel med trua arter (CITES)

Internasjonal handel med ville dyr og planter truer mange arter. Washingtonkonvensjonen ... 27.11.09

Hav og kyst

Norsk økonomi baserer seg hovedsakelig på ressurser fra havet. Havområdene våre består a... 17.01.06

Havner og skipsverft

Sjøbunnen ved havner og skipsverft er ofte forurenset av miljøgifter. Regjeringens... 05.02.07

Hjortevilt

Elg, hjort, villrein og rådyr er de fire artene av hjortevilt som naturlig hører hjemme ... 06.12.09

Hovedrapport samlet plan

Samlet Plan for vassdrag - Hovedrapport.pdf Hovedrapport\The Master Plan for Water Resources.pdf 03.01.14