Finn tema

Miljødirektoratet arbeider med en lang rekke tema på miljøområdet, og her finner du en oversikt over alle temasidene på miljødirektoratet.no. Du kan også søke etter tema i søkefeltet.

Akvakultur

27.05.15

Allemannsretten

Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten er et grati... 29.06.10

Anmeldelser

Dersom Miljødirektoratet avdekker alvorlige brudd på miljøregelverket, vurderer vi... 29.08.12

Anna materialgjenvinning

Materialgjenvinning av blant anna betongavfall til nyttige formål kan redusere behovet f... 23.05.13

Arealplanlegging

Plan- og bygningsloven er den viktigste loven for å styre arealbruk utenfor vernede... 27.11.09

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Miljødirektoratet har samlet Norges viktigste arter. Totalt utgjør dette rundt 4600... 18.02.15

Arter og naturtyper...

Det blir stadig større press på arealene i Norge, og mange arter og naturtyper står i fa... 29.05.13

Avfall

Miljødirektoratet jobbar for å utnytte ressursane som finst i avfallet best mogeleg, i... 08.12.05

Avfallsbehandling

Behandlingen av avfall kan gi utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre helse- og... 23.05.13

Avfallsforbrenning

F orbrenning av avfall kan medføre utslipp av miljøgifter, støv og stoffer som medvirker... 17.01.06

Avfallsførebygging

I tillegg til å sørgje for at avfall blir handtert riktig, er det viktig å redusere... 23.05.13

Avfallstyper

For å sikre at ressursene i avfall utnyttes best mulig, samtidig som miljøbelastningene ... 23.05.13

Avløp

For at avløpsvann skal kunne slippes ut til vassdrag eller fjorder, må stoffer som kan... 17.01.06

Avvikling offshore

Dei rundt 500 offshoreinstallasjonane som står på norsk sokkel, utgjer til saman million... 03.02.11

Barnehager og lekeplasser

M iljøverndepartementet la i 2006 fram en handlingsplan for opprydding av miljøgifter i... 30.11.06

Beredskap mot akutt forurensning

Miljødirektoratet stiller krav til kommuner og private virksomheters beredskap mot akutt... 16.06.13

Beskrivelse og avgrensning

Et «sammenhengende naturområde» er fjell- og/eller skogareal med et urørt preg. Det kan være et avgrenset naturområde omgitt av bebyggelse på alle kanter, eller flere... 02.07.15

Bilvrak og bildekk

Etterlatte bilvrak forsøpler nærmiljøet og gir utslipp av helse- og miljøfarlige... 17.01.06

Biocider

Produkter med biocider benyttes til bekjempelse av uønskede organismer. Med biocidforordningen (EU 528/2012) er det innført harmoniserte regler for godkjenning av aktive stoffer... 16.02.06

Biodrivstoff og flytende biobrensel

Miljødirektoratet følger opp arbeid med utvikling og implementering av bærekraftskriteri... 12.06.06

Biologisk behandling

Hensikten med biologisk behandling er å ta vare på ressursene i organisk avfall som matavfall, hageavfall og treflis. At våtorganisk avfall går til biogass- eller komposteringsa...

Bisfenol A

Bisfenol A (BPA) står på myndighetenes liste over stoffer som utgjør en alvorlig trussel... 23.05.13

Bromerte flammehemmere

Bromerte flammehemmere en gruppe på omkring 75 ulike organiske stoffer som alle innehold... 12.12.05

Bunnhabitatsundersøkelser

Bunnhabitatovervåkingen består i å ta prøver av sjøbunnen, analysere sedimentet for tungmetaller og oljeforbindelser, samt å se på biodiversiteten i bløtbunnsfaunasamfunnet. Nor... 26.06.13

Bygg- og anleggsavfall

Hvert år oppstår det omtrent 1,5 millioner tonn avfall fra nybygg, rehabilitering og... 08.12.05