Seksjon for naturveiledning og informasjon (SON)

En av de største utfordringene i miljøpolitikken er å vedlikeholde befolkningens kontakt med og kunnskap om natur- og kulturmiljø i et stadig mer urbanisert Norge. Statens naturoppsyn har en viktig rolle i dette arbeidet. Derfor er naturveiledning og informasjon en høyt prioritert oppgave hos alle ansatte i SNO.

Seksjon for naturveiledning og informasjon består av 11 naturveiledere som har høy kompetanse på pedagogikk, formidling og naturforvaltning. Rovdyr, laks, villrein, høyfjellsøkosystem, våtmark, vassdrag, marint miljø og klima er fagområder hvor naturveilederne i tillegg har spesialkompetanse. Naturveilederne har kontor ved naturinformasjonssentre og/eller forvaltningsknutepunkt rundt i landet.

Naturveiledning foregår i hovedsak ute med grupper. Her gir naturveilederne deltakerne kunnskap og holdninger til natur gjennom opplevelser med alle sanser; hørsel, lukt, smak og syn.

De viktigste målgruppene for naturveiledningen er barn og ungdom i skolen og besøkende i verneområder og ved naturinformasjonssentre.

Naturinformasjonssentrene, miljøvernavdelingene, friluftsrådene og de ideelle organisasjonene er viktige samarbeidspartnere for seksjonen.

I tillegg til å drive direkte naturveiledning, arbeider seksjonen for å etablere nettverk og utvikle naturveiledning som profesjon gjennom kursopplegg, samarbeid med utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og bedrifter som bruker naturveiledning som formidlingsmetode.

Brita Homleid Lohne

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799362623
Seksjon: Seksjon for naturveiledning og informasjon
Avdeling: Statens naturoppsyn

Kjersti Follesøy

Tittel: rådgiver
Telefon: +4798033375
Seksjon: Seksjon for naturveiledning og informasjon
Avdeling: Statens naturoppsyn

Live Danielsen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4797631030
Seksjon: Seksjon for naturveiledning og informasjon
Avdeling: Statens naturoppsyn

Liv-Sigrid Nilsen

Tittel: fungerende seksjonsleder
Telefon: +4799509964
Seksjon: Seksjon for naturveiledning og informasjon
Avdeling: Statens naturoppsyn