Seksjon for globalt naturmangfold (NGN)

Seksjonen bidrar til en samordnet og god oppfølging av multilateralt og bilateralt samarbeid om biologisk mangfold og naturforvaltning.

Vi er miljøfaglig ansvarlig for direktoratets internasjonale oppfølging av konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) og bidrar i nasjonal gjennomføring av konvensjonen. Vi er nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet (IPBES), Ramsarkonvensjonen om våtmarker, Bernkonvensjonen om vern av europeisk natur, isbjørnavtalen og vitenskapskomiteen under forørkningskonvensjonen (UNCCD).

Blant seksjonens oppgaver er hvert tredje år å arrangere den internasjonale Trondheimskonferansen om biologisk mangfold og ansvaret for å delta i styringen av Naturpanelet.

Vi koordinerer direktoratets samarbeid med utvalgte utviklingsland på naturforvaltningsområdet og direktoratets engasjement i FNs miljøprogram.
Ansvaret for samordning av direktoratets samlede oppgaver knyttet til Svalbard og Jan Mayen er lagt til i seksjonen.

Andreas Benjamin Schei

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4798859994
Seksjon: Seksjon for globalt naturmangfold
Avdeling: Naturavdelingen

Inger Helene Sira

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799323183
Seksjon: Seksjon for globalt naturmangfold
Avdeling: Naturavdelingen

Ivar Baste

Tittel: prosjektleder
Telefon: +4747685529
Seksjon: Seksjon for globalt naturmangfold
Avdeling: Naturavdelingen

Jan-Petter Huberth Hansen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791372303
Seksjon: Seksjon for globalt naturmangfold
Avdeling: Naturavdelingen

Maja Stade Aarønæs

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4798685179
Seksjon: Seksjon for globalt naturmangfold
Avdeling: Naturavdelingen

Nina Vik

Tittel: fungerende seksjonsleder
Telefon: +4791676389
Seksjon: Seksjon for globalt naturmangfold
Avdeling: Naturavdelingen