Nyheter

Uttak av villreinbukk i Nordfjella våren 2017

Det ble felt to bukker i Nordfjella 28. april. Disse vil testes for skrantesjuke i uke 18. 28.04.17

God oppslutning om "Fishing for litter"

Fiskere og havner som deltar i "Fishing for litter" har fått økt forståelse og kunnskap ... 27.04.17

Prøver fra hjortevilt under jakt 2017

De som skal jakte i kartleggingsområdene i 2017 må følge nye prosedyrer for innsamling og registrering. 26.04.17

Kreosotprodukter godkjent til treimpregnering

Miljødirektoratet har vurdert bruk av kreosotprodukter til bruk i treimpregnering, og har godkjent bruk til enkelte bruksområder. Godkjenningen gjelder ikke bruk av de... 26.04.17

Vinteren i Arktis kan bli 6-12 grader varmere

Nye miljørapporter advarer om store miljø- og klimaendringer i Arktis.  Oppvarmingen skj... 25.04.17

Norges utslippsregnskap levert til FN

Miljødirektoratet har på vegne av Norge innrapportert og dokumentert det norske utslippsregnskapet, National Inventory Report (NIR), for årene 1990-2015 til FN.  25.04.17

Halvparten av havnene mangler avfallsplaner

Miljømyndighetene etterlyser avfallsplaner i om lag halvparten av alle havner i Norge.... 21.04.17

Tilskudd og vrakpant for flere typer kjøretøy

Stortinget har vedtatt vrakpant for motorsykler, mopeder, lastebiler, bobiler og... 21.04.17

Mattilsynets forslag til utarbeidelse av saneringsplan for villrein i Nordfjella

Mattilsynet foreslår at Miljødirektoratet skal lede en gruppe som skal lage en saneringsplan for senere reetablering av villrein, i den nordlige sonen av Nordfjella. 21.04.17

Slik var den lokale luftkvaliteten i 2016

Flere byer sliter fremdeles med for høy luftforurensning. I Oslo og Bergen var... 19.04.17