Foto: Morten Berntsen/Petroleumstilsynet

Pågående arbeid

I henhold til Faglig forum sitt mandat skal forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten revideres i 2020.

I april 2017 kom en oppdatering av forvaltningsplan for Norskehavet jf stortingsmelding nr 14 (2015-16) Natur for livet - Norsk handlingsplan for naturmangfold og behandlingen i Stortinget 23 mai 2016.

Stortingsmelding 35 (2016-2017) redegjør for helhetlig og økosystembasert havforvaltning, miljøtilstanden og verdiskaping basert på næringsaktivitet i Norskehavet. Meldingen er i hovedsak basert på faglig grunnlag utarbeidet av Faglig forum for norske havområder og Overvåkingsgruppen. 

Revidering av det faglige grunnlaget

I meld. St 14 (2015-16) Natur for livet og behandlingen av denne i stortinget er det lagt opp til at forvaltningsplanene skal revideres hvert 12. år og oppdateres hvert 4. år. Nærmere avklaringer rundt dette vil komme i oppdatert stortingsmelding for forvaltningsplan Norskehavet i 2017.

Ved revideringer skal Faglig forum gjennomføre en oppsummerende karakteristikk av miljøtilstanden i havområdet og gi en beskrivelse av endringer og utviklingstrekk for:

  • særlig verdifulle og sårbare områder.
  • næringenes aktivitet, nåværende og framtidig arealbruk og -behov og påvirkning på miljøet og andre næringer.
  • de havbaserte næringenes verdiskaping og grunnlaget for verdiskaping (økosystemtjenester).
  • miljøtilstanden og samlet belastning på økosystemene.
  • risiko for og beredskap mot akutt forurensning.
  • kunnskapsbehov tilknyttet forvaltning av havområdene.

Deltagende institusjoner arbeider også med gjennomføring av tiltak beskrevet i tidligere forvaltningsplaner og vurderer effekten av disse. I tillegg skal det gjennomføres en målevaluering av tidligere miljø- og forvaltningsmål som er skissert i forvaltningsplanene.

Arealverktøy til bruk i forvaltningsplanarbeidet

Faglig forum har, i nært samarbeid med BarentsWatch, utviklet et et arealverktøy for fremstilling og sammenstilling av kartbaserte data for oppdatering av forvaltningsplanene og formidling av disse, 

Kontakt

Henvendelser kan gjøres til sekretariatet i Faglig forum

Havforum@miljodir.no

Relaterte lenker