Arealverktøy for havforvaltning

Faglig forum jobber i nært samarbeid med BarentsWatch, med å utvikle et arealverktøy for fremstilling og sammenstilling av kartbaserte data for oppdatering av forvaltningsplanene og formidling av disse.

Gjennom geografiske informasjonstjenester og sammensatte kartvisninger skal arealverktøyet effektivisere og gi støtte til arbeidet med helhetlige forvaltningsplaner. Verktøyet skal gi en helhetlig oversikt over miljøverdier og næringsaktiviteter, og det skal på sikt gi en oversikt over politiske beslutninger og tiltak knyttet til arealer. Dette igjen skal bidra til større åpenhet og styrking av berørte interessegruppers medvirkning i havforvaltningen.

Arealverktøyet er under utvikling og ble lansert 15. november 2016. Denne versjonen er basert på det datagrunnlaget som tilgjengelig og tilrettelagt. Noen av dataene er foreløpig under utvikling og vil kun brukes internt i Faglig forum. Datagrunnlaget vil utvides når flere og bedre data blir tilgjengelige og der det er nødvendig vil applikasjonen også videreutvikles